در صورت داشتن هرگونه شکایت، انتقاد و یا پیشنهاد می توانید  فرم شکایات و انتقادات را تکمیل نمایید، کارشناسان واحد مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی در کمترین زمان ممکن مورد را بررسی و با شما تماس خواهند گرفت. از طریق تکمیل کد پیگیری در فرم پیگیری می توانید وضعیت مورد ثبت شده را پیگیری نمایید.

فرم پیگیری

شماره پیگیری را وارد کنید.

فرم ارسال مشکلات ، پیشنهادات ، انتقادات و ایده ها

ارسال مشکلات

مشخصات فردی


* = ضروری