اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای شه بخش مدیر عامل شرکت پرسی و ایران گاز و آقای ریگی مدیرعامل شرکت الیاس گاز استان

چهارشنبه مورخ 1398/09/06 آقای شه بخش مدیر عامل شرکت پرسی و ایران گاز و آقای ریگی مدیرعامل شرکت الیاس گاز استان از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

گاز

  گاز

 

۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۹