اخبار

جلسه کمیته مدیریت عملکرد و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

یکشنبه مورخ 1398/8/12 دومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به ریاست سرکار خانم سیدزاده معاون محترم توسعه مدیریت و منابع در محل دفتر ایشان و با حضور اعضا تشکیل گردید.

کمیته مدیریت عملکرد و سلامت اداری

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۷