اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای منبتی مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان

چهار شنبه مورخ 1398/07/24 آقای منبتی مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان  از ساعت 10 تا 12  ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب دو روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


مسکن
مسکن

۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۳