اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای محمدرضاسراوانی مدیرکل محترم بهزیستی استان

سه شنبه مورخ  1398/07/16 آقای محمدرضا سراوانی مدیرکل محترم بهزیستی استان از ساعت 10 تا 12  در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب دو روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

 بهزیستی


بهزیستی

۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۳۰