اخبار

جلسه ویدئو کنفرانس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مرکزی اربعین کشور

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مرکزی اربعین کشور، ساعت 13 روز شنبه مورخ 1398/07/06 با حضور دکتر طالبی رئیس کمیته ، از طریق ویدئو کنفرانس با استانداریهای سراسر کشور برگزار گردید. در این جلسه ضمن تبیین نقش و وظایف کمیته، بازرسین و بازرسین ویژه ، استانهای هدف و معین به بیان امکانات و مشکلات موجود پرداختند.

ویدئو کنفرانس
ویدئو کنفرانس

۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۴۶