اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای حسن کیخا شهردار محترم منطقه 1 زاهدان

چهار شنبه مورخ 1398/07/03 آقای حسن کیخا شهردار محترم منطقه 1 زاهدان  از ساعت 10 تا 12  ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب دو روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


شهردار
شهردار

۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۵