اخبار

جلسه شورای معاونین دفتر

روز چهارشنبه مورخ 1398/05/02 شورای معاونین دفتر برگزار گردید . در این جلسه پیرامون برنامه های دفتر تبادل نظر شد.

 

معاونین دفتر

۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۴