اخبار

بازرسی از فرمانداری های حوزه سیستان

درانجام بازرسی های دوره ای ، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی به همراه معاون بازرسی و مدیریت عملکرد این دفتر در روز چهار شنبه مورخ 1398/04/26 از فرمانداری های حوزه سیستان بازدید و از نزدیک با فرمانداران این مناطق گفت وگو نمودند.

فرمانداری
فرمانداری
فرمانداری

فرمانداری
فرمانداری

۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۶