اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای محمدسلیم امراء مدیرکل محترم امورمالیاتی استان

سه شنبه مورخ  1398/04/18 آقای محمدسلیم امراء مدیرکل محترم امورمالیاتی استان از ساعت 10 تا 12  در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب دو روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

مالیاتیمالیاتی

۲۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۰۹