اخبار

تشکیل ستاد پیک امید

ستاد پیک امید همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری به ریاست جناب آقای تفرشی در استان س و ب راه اندازی گردید .

سفر1 

سفر1  

سفر1 

سفر1

 

۱۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۰۳