اخبار

آماده سازی سایت ستاد پردازش سفر ریاست محترم جمهوری

ستاد پردازش سفر  ریاست محترم جمهوری در محل سایت دکتر خشنودی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان توسط کارکنان دفتر بازرسی  تجهیز و آماده  گردید .

سفر1

سفر


سفر6

سفر7

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۲۶