اخبار

دیدار سرپرست دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی با آقای سیدحسن قاسمی فرد نماینده دفتر بازرسی و مسئول سامانه بهزیستی کشور

 سرپرست دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی با آقای سیدحسن قاسمی فرد نماینده دفتر بازرسی و مسئول سامانه بهزیستی کشور مورخ 25/7/96 در محل دفتر بازرسی دیدار کردند.

 در این دیدار مسائل و مشکلات مبتلا به مددجویان و خدمات ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی و همچنین موانع پیش رو مطرح و تبادل نظر صورت گرفت.

در ادامه نیز پیشنهادات دفتر براساس موضوعات مطرح شده درتماسهای مردمی با سامانه سامد به نماینده آن سازمان جهت پیگیری از مرکز ارائه گردید.

بهزیستی کشور

۳۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۳