اخبار

جلسه آموزشی - توجیهی

جلسه آموزشی- توجیهی در خصوص تبیین برنامه های بازرسی انتخابات با حضور رئیس ، دبیر و اعضای هیات بازرسی استان  و کلیه اعضای هیاتهای بازرسی انتخابات شهرستانهای تابعه  و کارشناسان مرتبط به صورت ویدئو کنفرانس راس ساعت 14 مورخ 10/2/96 برگزارگردید.


انتخاب

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۱۴