اخبار

بازدید مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی وامور حقوقی استانداری از سازمان میادین شهرداری زاهدان

بازدید سرکار خانم انسیه قیاسی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری از سازمان میادین شهرداری زاهدان

‎در این بازدید کاربری زمین های واگذار شده انبارها و پارکینگ موجود بررسی شد

بازدید

۵ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۳۰