اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط قائم مقام سازمان بهزیستی استان

یکشنبه مورخ  1400/03/02 پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب دکتر حسینی قائم مقام محترم سازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستان

پاسخگویی بر خط

۵ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۱۱