اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استان

شنبه مورخ 1400/02/11 پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد) توسط جناب آقای جمالزهی مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا های استان

پاسخگویی بر خط


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰