اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرعامل بانک تجارت استان

سه شنبه مورخ 1399/12/19 حضور و پاسخکویی به سامانه 111 توسط جناب آقای لکزایی مدیر عامل بانک  تجارت استان

پاشخگویی به سامانه 111

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۸