اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیران عامل بانک های تجارت و کشاورزی استان

سه شنبه مورخ 1399/12/19 برگزاری جلسه هم اندیشی جناب آقای گنجی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با جناب آقای لکزایی مدیر عامل بانک  تجارت و جناب آقای قزلیاش مدیرعامل بانک کشاورزی استان در محل دفتر سامد

جلسه هم اندیشی

پاشخگویی به سامانه 111

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۵