اخبار

حضور و پاسخکویی به سامانه 111 توسط مدیران عامل بانک های ملی و صادرات استان

دوشنبه مورخ 1399/12/18 حضور مدیر عامل بانک  ملی جناب آقای صمدزاده به همراه مدیرعامل بانک صادرات جناب آقای پاکدل در محل دفتر سامد

پاشخگویی به سامانه 111

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۱۱