اخبار

تشکیل جلسه کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مدیریت بیماری کرونای استان

تشکیل جلسه کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مدیریت بیماری کرونای استان راس ساعت 9صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/12/14 در دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید

جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸