اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان

سه شنبه مورخ 1399/12/12 پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای پرنده مطلق مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان

پاشخگویی به سامانه 111
پاشخگویی به سامانه 111

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۵۹