اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان

دوشنبه مورخ 1399/12/11 پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای قاسمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان

پاسخگویی به سامانه 111
پاسخگویی به سامانه 111

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۵۴