اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیران حوزه امور سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان

سه شنبه مورخ 1399/11/28 پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیران حوزه امور سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان جناب آقای کوثری معاونت سیاسی و اجتماعی استان جناب آقای سرایانی مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری ، جناب آقای میهنی مدیرکل دفتر امور اجنماعی ، سرکار خانم ابراهیمی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و جناب آقای شادمهری معاونت اسناد هویتی ثبت احوال

پاسخگویی به سامانه 111
پاشخگویی به سامانه 111
پاشخگویی به سامانه 111
پاشخگویی به سامانه 111
پاشخگویی به سامانه 111پاشخگویی به سامانه 111

۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۵۹