اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرعامل محترم و رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان

دوشنبه مورخ 1399/11/27 پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای راشکی مدیرعامل محترم و رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان

پاشخگویی به سامانه 111
پاسخگویی به سامانه 111

پاشخگویی به سامانه 111

۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۴۰