اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل غله و بازرگانی استان

سه شنبه مورخ 1399/11/21 پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای گنجعلی مدیرکل غله و بازرگانی استان

پاشخگویی به سامانه 111

۲۳ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۰۶