اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان

پنجشنبه مورخ 1399/11/16 پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای پوریزدانی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان

پاشخگویی به سامانه 111
پاشخگویی به سامانه 111

۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۱۴