اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیر سازمان انتقال خون استان

چهارشنبه مورخ 1399/11/15 پاسخگویی به سامانه 111 توسط سرکار خانوم خسروی مدیر سازمان انتقال خون استان

پاشخگویی به سامانه 111

۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۰۵