اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای سالارزهی ریاست دانشگاه جامع علمی و کاربردی

چهارشنبه مورخ 1399/10/17 پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای سالارزهی ریاست دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان

پاشخگویی به سامانه 111

پاشخگویی به سامانه 111

۱۷ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۳۰