اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره کل بهزیستی استان

یکشنبه مورخ 1399/09/30 پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای دکتر جهانتیغ مدیرکل بهزیستی استان به همراه آقای عبادی مدیر محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

پاشخگویی به سامانه 111
پاشخگویی به سامانه 111
پاشخگویی به سامانه 111

پاشخگویی به سامانه 111

۷ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۴۵