اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای کردی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

پنجشنبه مورخ 1399/09/27 پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای کردی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

پاشخگویی به سامانه 111

۲۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰