اخبار

حضور و پاسخکویی به سامانه 111 توسط مدیران عامل شرکت های الیاس گاز و اتان گاز و معاونت شرکت پرسی ، ایران گاز زاهدان

چهارشنبه مورخ 1399/09/26  حضور و پاسخکویی به سامانه 111 توسط مدیران عامل شرکت های الیاس گاز و اتان گاز آقایان ریگی و مشکین خود و معاونت شرکت پرسی ، ایران گاز زاهدان جناب آقای بهاری

پاشخگویی به سامانه 111
پاشخگویی به سامانه 111
پاشخگویی به سامانه 111
پاشخگویی به سامانه 111
پاشخگویی به سامانه 111


۲۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۵۴