اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای مبرزایی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان

سه شنبه مورخ 1399/9/25 پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای مبرزایی مدیرکل محترم  تعزیرات حکومتی استان

پاشخگویی به سامانه 111

۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۴۰