اخبار

بازدید سرزده آقای تجلیلی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از اداره کل پست استان

پنجشنبه مورخ 1399/9/6 بازدید سرزده جناب آقای تجلیلی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی از اداره کل پست استان

در این بازدید نحوه اجرای طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید19 در شهر های کشور در آن اداره کل مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت.

 بازدید سرزده


بازدید سرزده

۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۷:۳۶