اخبار

برگذاری جلسه کمیته مدیریت عملکرد ، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

مورخ 1399/08/29 در محل دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع ، به ریاست ایشان و با حضور اعضاء تشکیل گردید

 

برگذاری جلسه کمیته مدیریت غملکرد ، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
برگذاری جلسه کمیته مدیریت غملکرد ، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
برگذاری جلسه کمیته مدیریت غملکرد ، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
برگذاری جلسه کمیته مدیریت غملکرد ، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

۲۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۰۷