اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب دکتر هاشمی شهری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چهارشنبه مورخ 1399/08/28 پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب دکتر هاشمی شهری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و معاونین

پاشخگویی به سامانه 111

 پاسخگویی به سامانه 111

۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۵۲