اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفنر مدیریت عملکرد, بازرسی و امورحقوقی با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چهارشنبه مورخ 1399/08/28 جلسه هم اندیشی مدیرکل دفنر مدیریت عملکرد, بازرسی و امورحقوقی با ریاست و معاونین محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

جلسه ام اندیشی
جلسه ام اندیشی

۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۴۵