اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط امامی مدیرکل سازمان بازرسی استان

یک شنبه مورخ 1399/04/08   امامی مدیرکل سازمان بازرسی استان، از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

امامی 111
امامی 111

۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۴۰