اخبار

جلسه هم اندیشی سعیدتجلیلی با امامی مدیرکل سازمان بازرسی استان

جلسه هم اندیشی سعید تجلیلی با امامی مدیرکل سازمان بازرسی استان، در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز یک شنبه مورخ 1399/04/08در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

امامی 111

۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۶