اخبار

جلسه شورای معاونین دفتر

دومین جلسه شورای معاونین دفتر ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 04-04-1399 در محل دفتر مدیرکل برگزار گردید. در این جلسه هر یک از معاونین ، گزارش عملکرد و برنامه های حوزه خود را تشریح و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

شورای معاونین دفتر بازرسی

۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۲۸