اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط اربابی فرماندار شهرستان زهک

پنج شنبه مورخ 1399/03/29 اربابی فرماندار شهرستان زهک، از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


تماس برخط فرمانداری زهک
تماس برخط فرمانداری زهک

۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۲