اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مرتضوی، مدیر کل اقتصاد و دارایی استان

چهارشنبه مورخ  1399/2/31 مرتضوی، مدیر کل اقتصاد و دارایی استان از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

اقتصاد و دارایی

اقتصاد و دارایی

۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۶