اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط عوض زاده،مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه ای استان و پرندمطلق، مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای استان

دو شنبه مورخ  1399/2/29 عوض زاده،مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه ای استان و پرندمطلق، مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای استان، از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

برق

 برق

 برق

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۴۶