اخبار

جلسه هم اندیشی سعیدتجلیلی با مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه ای استان و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای استان

جلسه هم اندیشی سعید تجلیلی با عوض زاده،مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه ای استان و پرندمطلق، مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای استان، در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز دوشنبه مورخ  1399/2/29 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

برق

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۴۱