اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط دینارزهی مدیرعامل صندوق کارآفرینی و امید استان

چهارشنبه مورخ  1399/2/24 دینارزهی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی و امید استان، از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


صندوق
صندوق

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۱۳