اخبار

جلسه هیأت بازرسی انتخابات

جلسه هیأت بازرسی انتخابات  استان با حضور اعضای جلسه در روز شنبه مورخ 26-11-1398 در محل دفتر رئیس هیأت بازرسی استان برگزار گردید.

انتخابات

انتخابات

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۳۲