اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط دُرخوش، شهردار شهرستان ایرانشهر

دوشنبه مورخ  1398/11/7  دُرخوش، شهردار شهرستان ایرانشهر از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


شهردار ایرانشهر 111
شهردار ایرانشهر 111

۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۳۵