اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل تعزیرات حکومتی استان

چهارشنبه مورخ 1398/11/2  میرزایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


تعزیرات 111

 تعزیرات 111

۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۰۸