اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط زورقی، ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و حسینی، مدیرکل دامپزشکی استان

چهارشنبه مورخ 1398/10/18 زورقی، ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و حسینی، مدیرکل دامپزشکی استان از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


دامپزشکی تلفن 111
جهاد تلفن 111

جهاد- دامپزشکی  تلفن 111
۱۹ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۳۶