اخبار

بازرسی از فرمانداری و شهرداری سراوان - بخشداری و شهرداری جالق

سعید تجلیلی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی در انجام بازرسی های دوره ای و موردی و طی بررسی فعالیت هیأت های بازرسی انتخابات، از فرمانداری و شهرداری سراوان - بخشداری و شهرداری جالق  بازدید بعمل آورده و از نزدیک مشکلات موجود را از بررسی نمودند.

سراوان
سراوان

 سراوان

 سراوان
سراوان

 
سراوان

 سراوان

 سراوان

 سراوان

 سراوان

 سراوان


 
سراوان
 
 
 
 
 

 

۱۶ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۴۴